Информация по чл. 325 от КЗ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА

 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 от Кодеска за Застраховане

 

“МВМ-11”ЕООД , ЕИК 201285084, със седалище и адрес на управление гр. София ул. Войнягово 13, е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.

“МВМ-11”ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на “МВМ-11”ЕООД.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “МВМ-11”ЕООД  услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес  гр. София ул. Данте 1 вх.1 ет.1 или на електронна поща на адрес: angelov@mvm11.com като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 14 дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

“МВМ-11”ЕООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер “МВМ-11”ЕООД  извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

Като застрахователен брокер “МВМ-11”ЕООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате “МВМ-11”ЕООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ.

Естеството на възнаграждението, което “МВМ-11”ЕООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.

Всички права запазени МВМ-11 ЕООД
Дизайн и изработка МВМ-11